Morsa

morsa

Morsa-midler
Behovsprøvet tilskuddsordning avløpstiltak

Vannområde Morsa disponerer en pott midler som kan benyttes til å hjelpe husstander som er i en vanskelig økonomisk situasjon med å finansiere nødvendig oppgradering av avløpsanlegget sitt. Ordningen er behovsprøvd. Kommunene i vannområde Morsa har vedtatt felles retningslinjer for ordningen.

Avløpstiltak

Utslipp av dårlig renset avløpsvann er en av de store forurensningskildene til vassdragene våre. Kommunen kan pålegge husstander som har eget avløpsrenseanlegg enten

  • Å knytte seg til kommunalt avløpsnett, eller
  • Å oppgradere avløpsrenseanlegget sitt til en ny løsning etter dagens standard

Huseier må selv betale for oppgraderingen eller tilknytningen. For noen husstander kan dette være en stor økonomisk belastning.

Tilskuddsmidler

Vannområde Morsa har en tilskuddspott som kan benyttes til å hjelpe personer i en vanskelig økonomisk situasjon med å finansiere nødvendig oppgradering av avløpssystemet sitt. Det vil bli gjort en vurdering av om det er behov for støtte til deler av tiltaket, eller om tiltaket må fullfinansieres med tilskudd. Det kan bare gis støtte til rimeligste akseptable løsning som vil oppfylle kommunens pålegg.

Tilskuddsordningen er sterkt behovsprøvd. Det er bare huseiere som ikke har mulighet til å finansiere nødvendig avløpstiltak på egen hånd gjennom lån i ordinær bank eller gjennom kommunens startlånordning, som kan få innvilget tilskudd fra ordningen.

Ordningen gjelder kun godkjente helårsboliger. Det er altså ikke mulighet til å motta støtte til fritidsboliger.

Tilskuddsordningen gjelder husstander innenfor vannområde Morsa. Nederst på siden ligger det kart over alle kommunene som viser hvilke arealer som ligger innenfor vannområde Morsa, der områdene som ligger innenfor Morsa er markert med blått. Dersom du er i tvil om boligen din ligger innenfor vannområde Morsa, kan kommunen svare på dette.

Mange husstander med behov for å oppgradere avløpssystemet har allerede mottatt pålegg fra kommunen om dette, med en frist for å ha gjennomført nødvendige tiltak. Enkelte kommuner har fremdeles ikke rukket å sende ut pålegg til alle huseiere. Dersom eiendommen din har behov for å oppgradere avløpssystemet, men ennå ikke har mottatt pålegg om dette fra kommunen, kan du likevel søke om midler. Kommunen må i så fall vurdere om din husstand har et behov for å oppgradere avløpssystemet. Dersom dette er tilfelle kan du ta kontakt med kommunen for en vurdering før du sender inn søknad.

Startlån

Kommunene har mulighet til å gi startlån til huseiere som skal oppgradere avløpsløsningen sin. Startlån er en gunstig låneordning og kan gis til personer som ikke får lån i vanlige banker. Det vil likevel bli foretatt en vurdering av om man kan betjene startlånet ved siden av andre utgifter. For mer informasjon om startlån, se nettsidene til Husbanken, www.husbanken.no.
 

Søknadsfrist

Det vil snart bli lagt ut informasjon om søknadsfrist og mer informasjon om hvordan man kan søke om tilskudd.

Annen informasjon

Det er ikke mulighet til å søke om tilskudd til allerede oppgraderte anlegg.

Alle kommunene som tilbyr Morsa-tilskudd har vedtatt felles retningslinjer for behandling av søknader etter ordningen. Retningslinjene kan du finne lenger ned på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en begrenset pott, og at dersom det blir stor etterspørsel etter tilskuddsmidler, vil det bli behov for å prioritere mellom søknadene. Ved behov for å prioritere mellom søkere, er det fastsatt i retningslinjene for ordningen at tiltak som gir størst gevinst ved reduksjon i forurensning prioriteres.