Morsa

morsa

Felles veileder for overvannshåndtering for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør

Utsiktene for fremtidens klima i Østfold og Oslo/Akershus tilsier at det skal bli mer nedbør og en vesentlig økning i kraftig nedbør i tiden fremover. Samtidig er det stor utbygging i området vårt, noe som gir er økning i andelen «tette flater». Dette er arealer der vannet ikke infiltreres og fordrøyes i grunnen, men renner raskt på overflaten. Dette vil i tiden fremover gi betydelige utfordringer med ukontrollert overvann. Slike store overvannsmengder kan gi skader på veier og bygninger, og gi stor belastning på vassdragene våre ved blant annet overløp fra avløpsnettet, overbelastning av renseanleggene og større og hyppigere flommer i vassdragene våre.

Alle har ansvar for å tilpasse seg klimaendringene, både enkeltindivider, næringsliv og myndigheter. Det er viktig at fremtidens klima og eksisterende utfordringer med overvann i kommunene er førende for kommunens arbeide med å planlegge robuste og sikre overvannsløsninger. Vannområdene Morsa og Glomma sør har derfor i fellesskap utarbeidet en veileder for håndtering av overvann for sine kommuner. Utarbeidelsen av veilederen er gjennomført i tett dialog med fagpersonene i kommunen, samt dialog på politisk nivå. En av fordelene med å utarbeide en felles overvannsveileder er at retningslinjer og krav vil være mer sammenfallende på tvers av kommunegrensene og derfor også vil være lettere å forholde seg til for utbyggere.

Endelig veileder ble presentert for kommunene på et sluttmøte 25. september. Kommunene vil fremover arbeide for å forankre retningslinjer og krav i sine planer og vedtak, og arbeide for gode rutiner slik at temaet blir fulgt opp i alle relevante ledd i kommunen.