Morsa

morsa

Gode renseresultater og behov for forbedring

Siden 2002 har private boligeiere, som bor i spredt bebyggelse langs Vansjø/Hobølvassdraget, til sammen investert flere millioner i nye og bedre avløpsrenseanlegg. De har gjort en viktig og nyttig investering som har forbedret vannkvaliteten i elver, bekker og innsjøer.

For å sikre riktig bruk og best mulig resultat av investeringen, har kommunene innført lokal forskrift som også innebærer kontroll av anleggene. Kontrollordingen er et nybrottsarbeid som ikke er gjennomført tidligere i et helt vassdrag.

Gode resultater
Kommunene tar utslippsprøver av anleggene annethvert år. Resultatene fra førstegangs kontroll viser at to tredjedeler av anleggene fungerer tilfredsstillende og samlet sett renser 92 % av fosforet, og 95 % av det organiske materialet (kravet i forskriften er 90 %). Kontrollen viser også at alle typer anlegg kan levere gode renseresultater hvis de driftes og brukes riktig.

Fortsatt forbedringer
En tredjedel av anleggene leverer ikke gode nok renseresultater. For å bistå eierne har vi i samarbeid med Driftsassistansen i Østfold og COWI nå funnet ut hvorfor disse anleggene ikke fungerer tilfredsstillende. Nedenfor har vi listet opp de viktigste årsakene til at 1/3 del av anleggene ikke renset godt nok ved første gangs kontroll:

  • Feil dosering av fellingskjemikalier
  • For mye slam
  • Flyteslam
  • Tomt for kjemikalier (kan skyldes flere forhold som for høyt vannforbruk/fremmedvann, manglende servise eller overbelastning/feil bruk)
  • Feil på styringsenhet (teknisk/mekanisk)
  • Høyt eller feil belastet anlegg
  • Fremmedvann fra tak, gårdsplass etc
  • Flere feil allerede rettet opp

Mange av feilene er allerede rettet opp i forbindelse med servise. Andre forhold vil bli rettet opp når eier av anlegget nå får et brev fra kommunen. Med riktig bruk og drift vil også disse anleggene fungere bra i framtiden. Alle huseiere har fått informasjonsmateriale fra Morsa/kommunen i posten som bidrar til mer kunnskap om bruk av anleggene.

– Vi er fornøyd med resultatene og dette er som forventet, sier daglig leder Helga Gunnarsdottir. – Vi jobber videre med de anleggene som ikke fungerer optimalt. Arbeidet skjer i nært samarbeid mellom dyktige fagmiljøer, kommunene, eierne og leverandørene av renseanleggene.