Morsa

morsa

Overvåkingsresultatene fra 2017 er nå tilgjengelige

Hvert tredje år gjennomfører vannområde Morsa overvåkning av bunndyr og begroingsalger i bekker og elver, og dette ble gjennomført sensommer og høst 2017.  Ulike arter av bunndyr og begroingsalger har ulik toleranse for forurensning, og hvilke arter vi finner i bekkene og elvene våre kan derfor fortelle oss mye om hvordan forurensningstilstanden er. Av 38 undersøkte stasjoner hadde 8 stasjoner god økologisk tilstand, sju hadde dårlig og fem svært dårlig tilstand. De øvrige 18 stasjonene hadde moderat økologisk tilstand. Målet med arbeidet etter vannforskriften er at vannforekomstene våre skal ha minimum god økologisk tilstand.

Det ble også i 2017 gjennomført «ordinær» årlig overvåking i bekker og innsjøer i vannområdet. I 2017 nådde både Storefjorden, Vanemfjorden og Mjær miljømålet for totalfosfor. Miljømålet for alger og nitrogen ble imidlertid ikke nådd i noen av disse innsjøene. Året var relativt tørt, og tilførslene av næringsstoff til Vansjø var lave. Tar vi hensyn til vannføringen, hadde bekkene rundt vestre Vansjø likevel de laveste fosfortilførslene siden målingene startet i 2004. Til tross for dette er fosforkonsentrasjonene fremdeles for høye i mange elver og bekker i vassdraget, og bare tre av bekkestasjonene nådde miljømålet.

Til tross for en bedring av vannkvaliteten flere steder er det derfor fremdeles en jobb å gjøre med miljøtiltak mot næringsstoffavrenning i vannområde Morsa.

Rapporter med alle overvåkingsdata og faktaark med sammenstilling av resultatene kan du finner under «Publikasjoner» her på nettsidene.