Morsa

morsa

Overvåkingsresultatene fra 2018 er nå tilgjengelige

Bilder fra Vanemfjorden i 20015 og 2017

Bilder fra Vanemfjorden i 20015 og 2017

Vannområde Morsa gjennomfører hvert år en relativt omfattende overvåking av vassdragene våre, der omfanget av overvåkingen varierer noe fra år til år. Målet med arbeidet etter vannforskriften er at vannforekomstene våre skal ha minimum god økologisk tilstand. Gjennom overvåkingen kan vi følge med på utviklingen i vannkvaliteten, og få kunnskap om hvordan vi ligger an i forhold til målet med god økologisk tilstand.

I overvåkingsåret november 2017-oktober 2018 ble det samlet inn vannprøver fra 15 stasjoner i bekker og elver, med en prøvetakingsfrekvens på(hovedsakelig) hver fjortende dag, samt flomprøver. Videre er Vansjø overvåket i seks stasjoner: Storefjorden (hovedstasjon, samt to ekstrastasjoner ved Moskjæra og Brattholmen), Vanemfjorden, Sunda og Nesparken. Av oppstrøms innsjøer har Sæbyvannet og Mjær blitt overvåket i 2018.

Siste halvdel av overvåkingsperioden var ekstrem tørr, og tilførslene av næringsstoff fra bekker og elver var lave. Til tross for dette er fosforkonsentrasjonene fremdeles for høye i forhold til miljømålet i mange elver og bekker i vassdraget, og bare fire stasjoner nådde miljømålet for totalfosfor.

I 2018 nådde Vanemfjorden og Mjær miljømålet for totalfosfor. Miljømålet for alger ble imidlertid ikke nådd i noen av innsjøene.

Det er viktig å opprettholde miljøtiltakene for å redusere næringsstoffavrenningen i Vannområde Morsa. De fleste av tiltakene i jordbruket virker bare om de blir gjennomført hvert eneste år.

Rapporter med alle overvåkingsdata og faktaark om utvikling i vannkvaliteten kan du finner under «Publikasjoner» her på nettsidene.