Morsa

morsa

Overvåkingsresultater fra Morsa i 2021

Overvåkingsresultatene for 2021 i Morsa er nå klare og publisert. Overvåkingsrapporten kan du lese i sin helhet her. Resultatene er også presentert mer kortfattet i et infoark.

Med 2021 kom det tredje året på rad med nedbør og vannføring betydelig over normalen. Dette ga høye tilførsler av næringsstoff til innsjøene i Morsavassdraget, og dermed bedre vilkår for algevekst. Men heldigvis har miljøtiltakene som er gjennomførte i nedbørfeltet en tydelig virkning, særlig på tilførsler av fosfor til innsjøene.

Hvis vi ser på tilførsler som er justert for variasjoner i vannføring, har tilførsler av totalfosfor gått signifikant ned i Hobølelva siden 1985. Tilsvarende har vannføringsjusterte fosfortilførsler gått signifikant ned i Kråkstadelva (målt siden 2007) og Guthusbekken (målt siden 2004). Disse forbedringene kan forklares med miljøtiltakene som er gjennomført.

Innsjøene Mjær, Sæbyvannet, og de to innsjø-bassengene Storefjorden og Vanemfjorden i Vansjø ble overvåket i 2021. Ingen av innsjøene nådde miljø-målet. Som i 2020 var den økologiske tilstanden dårlig i Sæbyvannet og moderat i Mjær og i begge Vansjø-bassengene. Miljømålet er heller ikke nådd i elver og bekker. Til tross for en god utvikling er vannområdet derfor ikke i mål, men på god vei.

Vannkvaliteten i flere deler av Vansjø-Hobølvassdraget har altså blitt bedre siden midten av 2000-tallet. Vannkvaliteten i Hølenelva er dårlig og viser foreløpig ingen tegn til bedring. Klimaendringer påvirker vannkvaliteten i negativ retning. Mer nedbør gir økt næringsstoffavrenning, og høyere temperatur gir bedre forhold for cyanobakterier. Dette gjør at gjennomføring av miljøtiltak blir stadig viktigere for å unngå alge-oppblomstringer, med de negative konsekvenser disse har både for natur og mennesker.

Skal miljømålene nås må alle sektorer bidra i arbeidet med å redusere næringsstoffutslippene.