Morsa

morsa

Overvåkingsresultater i 2022

Resultatene fra overvåkingen av vassdragene i Morsa i 2022 er nå klare. Kortfattet infoark og fullstendig rapport finner du under.

2022 var et svært tørt år, og er faktisk det året med lavest årsmiddelvannføring (fra 1. nov 2021 til 31. oktober 2022) i Hobølelva siden vannføringsmålingene startet ved Høgfoss i 1977. Lite nedbør og lav vannføring ga også lave tilførsler av næringsstoffer og partikler til vassdragene. Av alle bekker og elver som ble overvåket, var det likevel bare Mosseelva som nådde miljømålet for fosfor, og ingen av stasjonene nådde miljømålet for nitrogen.

I 2022 overvåket vi alle innsjøene som inngår i overvåkingsprogrammet, og resultatene av klassifiseringen i 2022 ser du under:

  • Sætertjern – svært god økologisk tilstand
  • Bindingsvannet – god økologisk tilstand
  • Langen – moderat økologisk tilstand
  • Våg – moderat økologisk tilstand
  • Mjær – moderat økologisk tilstand
  • Sæbyvannet – moderat økologisk tilstand
  • Vansjø, Storefjorden – moderat økologisk tlstand
  • Vansjø, Vanemfjorden – moderat økologisk tilstand
  • Vansjø, Grepperødfjorden – moderat økologisk tilstand

Generelt er det flere tegn til bedring i vannkvaliteten i Vannområde Morsa, både i bekker, elver og innsjøer, men det gjenstår fremdeles arbeid for å nå miljømålene om minst god økologisk tilstand.