Morsa

morsa

Påbud og forbud i kontrollområdet:

Det er forbudt å

 • fange levende ferskvannskreps, oppbevare ferskvannskreps i bur eller teiner eller å plukke død eller levende ferskvannskreps i kontrollområdet.
 • flytte levende eller døde ferskvannskreps eller andre akvatiske organismer inn til, innen eller ut av kontrollområdet. Det er likevel lov til å flytte døde akvatiske organismer som skal spises ut av kontrollområdet, med unntak av ferskvannskreps.
 • føre ubehandlet avfall og ubearbeidede produkter av fisk og andre akvatiske organismer ut av eller oppstrøms innen kontrollområdet. Forbudet gjelder ikke avfall som skal transporteres i lukket beholder til godkjent avfallsdeponi.
 • føre ubehandlet vann ut av eller oppstrøms innen kontrollområdet. Forbudet gjelder ikke vann fra godkjente vannverk og private vannkilder som ikke har forbindelse til overflatevann i vassdrag i kontrollområdet.

Det er påbudt å

 • sørge for at båter, vannsportutstyr, fangst- og fiskeredskaper, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper som har vært benyttet i området tørkes fullstendig, rengjøres og desinfiseres, før de benyttes utenfor kontrollområdet.
 • melde observasjoner av døde eller syke kreps til Mattilsynet.

Desinfiseringsmetoder:

 • Tørking i badstu ved minst 70°C i fem timer, eller til fullstendig tørrhet gjennom langvarig sol- eller lufttørking.
 • Desinfisering med Virkon S.
 • Vasking med eller nedsenking i rødsprit (3 deler sprit : 1 del vann). Fangstredskap bør holdes nedsenket i minst 20 min.
 • Vasking med eller nedsenking i klor (1 dl klorin til 2 liter vann). La løsning virke i 10 minutter ved spraying/vasking.
 • Frysing: -10°C i minst ett døgn.
 • Koking under lokk i minst 5 min.

Påvist krepsepestsmitte i Mossevassdraget

Det ble i august påvist krepsepestsmitte i Mossevassdraget. Mattilsynet har derfor innført forbud mot krepsing i Mossevassdraget nedstrøms demningen ved Steinkistedammen med alle tilhørende sidevassdrag til nærmeste vandringshinder. Dette omfatter blant annet Hobølelva, Tangenelva, og videre sørover til Våler og Vansjø og til det munner ut i sjøen ved Moss.

Forbudet innebærer at all krepsing i Mossevassdraget, nedstrøms demningen ved Steinkistedammen, med sideløp, straks må opphøre.

Det er heller ikke tillatt å flytte levende eller døde ferskvannskreps eller andre akvatiske organismer inn til, innen eller ut av kontrollområdet. Utstyr, som fiske- og krepseutstyr, båter og vannsportutstyr, som er brukt i kontrollområdet skal tørkes, rengjøres og desinfiseres før de brukes andre steder. Dette er viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av krepsepesten. For mer om forbudene og påbudene i kontrollområdet, se lenke til forskriften nedenfor.

Bakgrunnen for tiltakene er at Veterinærinstituttet har påvist høye konsentrasjoner av krepsepestsmitte (sporer) i vannprøver fra Tangenelva i Ytre Enebakk. Prøvene ble tatt nedstrøms demningen ved Steinkistedammen og før innløpet til Mjærvann. Det er påvist høy konsentrasjon av smitte i vannet, og det tyder på et pågående utbrudd av krepsepest.

Mattilsynet har mottatt flere bekymringsmeldinger om fravær av kreps i Mossevassdraget fra Mjærvann og Hobølelva nedstrøms til Elvestad. Det er sannsynlig at det er krepsepest som har ført til utryddelse av kreps i disse områdene.

Det er fanget kreps i vassdraget oppstrøms demningen ved Steinkistedammen i Tangenelva. Dette området er nå særlig utsatt for smitte, siden høye nivåer av krepsepestsporer er påvist rett nedenfor demningen. Mattilsynet ber derfor publikum om å være ekstra aktsomme i dette området, for å hindre smittespredning.

Krepsepest er en smittsom soppsjukdom som angriper edelkreps, og medfører utryddelse av bestanden i området sykdommen forekommer. Krepsepest er derfor en alvorlig trussel mot den utrydningstruede edelkrepsen. Alle som bruker vassdraget har et ansvar for å ikke spre smitte videre til andre deler av et vassdrag eller til nye områder. Spredning av krepsepest er ofte knyttet til flytting av kreps, eller transport av båter og utstyr som har vært brukt i smittede vassdrag.

Det er utarbeidet en forskrift om å bekjempe krepsepest i Mossevassdraget.

Det vises forøvrig til Mattilsynets nettsider: www.mattilsynet.no