Morsa

morsa

Positive overvåkingsresultater fra 2016

 

Storefjorden - foto  Sigrid Haande 2Overvåkingsresultatene fra Morsa i 2016 er nå tilgjengelige i form av overvåkingsrapport, eller sammenfattet i faktaark. Disse kan du finne under «publikasjoner» her på nettsiden.

 

Det er mye å glede seg over ved overvåkingsresultatene. I 2016 ble nesten alle innsjøene i nedbørfeltet overvåket. I tillegg til Mjær og Sæbyvann som blir overvåket hvert år, foreligger det nå nye overvåkingsdata fra Bindingsvann, Langen og Våg. Det er tre år siden disse ble overvåket sist og det knyttet seg spenning til tilstanden i dem. Det var derfor gledelig å se at alle tre har god miljøtilstand. Overvåkingen i Vansjø viser at Vanemfjorden nesten nådde miljømålet for både fosfor og klorofyll i 2016. I Storefjorden har imidlertid fosfornivået gått opp, pga. høye konsentrasjoner tidlig i sesongen.

 

Generelt er det flere positive signal på forbedret vannkvalitet basert på tidsseriene med overvåkings-data. I Hobølelva har f.eks. totalfosforkonsentrasjonen gått signifikant ned siden 1985, tross en økning i vannføring i samme periode. Dette er en tydelig indikasjon på at de mange tiltakene som er gjennomførte i vassdraget har hatt effekt. Samtidig er fosforkonsentrasjonene fremdeles for høye mange steder i vassdraget, og det anbefales derfor at det fortsatt satses sterkt på gjennomføring av miljøtiltak i alle sektorer i dette vannområdet.