Morsa

morsa

Morsa-midler
Behovsprøvet tilskuddsordning avløpstiltak

Vannområde Morsa disponerer en pott midler som kan benyttes til å hjelpe husstander som er i en vanskelig økonomisk situasjon med å finansiere nødvendig oppgradering av avløpsanlegget sitt. Ordningen er behovsprøvd. Kommunene i vannområde Morsa har vedtatt felles retningslinjer for ordningen.

Avløpstiltak

Utslipp av dårlig renset avløpsvann er en av de store forurensningskildene til vassdragene våre. Kommunen kan pålegge husstander som har eget avløpsrenseanlegg enten

  • Å knytte seg til kommunalt avløpsnett, eller
  • Å oppgradere eksisterende avløpsløsning til dagens standard

Huseier må selv betale for oppgraderingen eller tilknytningen. For noen husstander kan dette være en stor økonomisk belastning.

Tilskuddsmidler

Vannområde Morsa har en tilskuddspott som kan benyttes til å hjelpe personer i en vanskelig økonomisk situasjon med å finansiere nødvendig oppgradering av avløpssystemet sitt.

Kommunen vil vurdere av om det er behov for støtte til deler av tiltaket, eller om tiltaket må fullfinansieres med tilskudd. Vi kan bare gi støtte til rimeligste løsning som vil oppfylle kommunens pålegg.

Tilskuddsordningen er sterkt behovsprøvd. Det er bare huseiere som ikke har mulighet til å finansiere nødvendig avløpstiltak på egen hånd gjennom lån i ordinær bank eller gjennom kommunens startlånordning, som kan få innvilget tilskudd fra ordningen.

Ordningen gjelder kun godkjente helårsboliger. Det er altså ikke mulighet til å motta støtte til fritidsboliger.

Tilskuddsordningen gjelder husstander innenfor vannområde Morsa. Nederst på siden ligger det kart over alle kommunene som viser hvilke arealer som ligger innenfor  Morsa, der områdene som ligger innenfor Morsa er markert med blått. Dersom du er i tvil om boligen din ligger innenfor vannområde Morsa, kan kommunen din svare på dette.

Mange husstander med behov for å oppgradere avløpssystemet har allerede mottatt pålegg fra kommunen om dette, med en frist for å ha gjennomført nødvendige tiltak. Enkelte kommuner har fremdeles ikke rukket å sende ut pålegg til alle huseiere. Dersom eiendommen din har behov for å oppgradere avløpssystemet, men ennå ikke har mottatt pålegg om dette fra kommunen, kan du likevel søke om midler. Kommunen må i så fall vurdere om din husstand har et behov for å oppgradere avløpssystemet. Dersom dette er tilfelle kan du ta kontakt med kommunen for en vurdering før du sender inn søknad.

Startlån

Kommunene har mulighet til å gi startlån til huseiere som skal oppgradere avløpsløsningen sin. Startlån er en gunstig låneordning og kan gis til personer som ikke får lån i vanlige banker. Det vil likevel bli foretatt en vurdering av om man kan betjene startlånet ved siden av andre utgifter. For mer informasjon om startlån, se nettsidene til Husbanken, www.husbanken.no.
 

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist for å søke om tilskudd er 1. desember 2023.

Hvordan gå frem for å søke

Du plikter å søke om startlån for å kunne bli vurdert for Morsa-tilskudd. Gå inn på www.husbanken.no og søk om startlån ved å logge inn med MinID. Velg din kommune. Fyll ut etter anvisning og under punktet «Opplysninger om situasjonen som kan ha betydning for søknaden», skriv «Morsa-tilskudd».

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilken avløpsløsning som det søkes om tilskudd til og hvor mye tiltaket vil koste.

Hvis du skal oppgradere ditt eget private avløpsanlegg må du legge ved:

–        En kort beskrivelse av avløpsløsningen du søker om. Beskrivelsen må minimum inneholde hvilken type renseanlegg som skal benyttes, og kart som viser plassering av renseanlegg, utløpstrasé og utslippspunkt. Dersom du allerede har fått utslippstillatelse fra kommunen til tiltaket, kan du legge ved kopi av utslippstillatelsen.

–        For å kunne vite kostnadene for tiltaket må det følge med bindende tilbud fra minst to entreprenører (rørleggere) med kostnadsoverslag og oversikt over hva tilbudet omfatter. Entreprenøren skal kunne erklære ansvarsrett som prosjekterende foretak.

–        Vedlegg kan være bildefiler eller pdf.

Hvis du skal tilknytte boligen din til kommunalt avløpsnett må du legge ved:

–        En kort beskrivelse av løsningen du søker om, inkludert kart som viser ledningstrasé og tilknytningspunkt til avløpsnettet. Dersom du allerede har fått tillatelse til tiknytning fra kommunen, kan du legge ved en kopi av tillatelsen.

–        For å kunne vite kostnadene for tiltaket må det følge med bindende tilbud fra minst to entreprenører (rørleggere) med kostnadsoverslag og oversikt over hva tilbudet omfatter. Entreprenøren skal kunne erklære ansvarsrett som prosjekterende foretak.

–        Vedlegg kan være bildefiler eller pdf.

Ta kontakt med kommunen din for hjelp og veiledning dersom du ønsker å søke om tilskudd.

Annen informasjon

Det er ikke mulighet til å søke om tilskudd til allerede oppgraderte anlegg.

Alle kommunene som tilbyr Morsa-tilskudd har vedtatt felles retningslinjer for behandling av søknader etter ordningen. Retningslinjene kan du finne lenger ned på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en begrenset pott, og at dersom det blir stor etterspørsel etter tilskuddsmidler, vil det bli behov for å prioritere mellom søknadene. Ved behov for å prioritere mellom søkere, er det fastsatt i retningslinjene for ordningen at tiltak som gir størst gevinst ved reduksjon i forurensning prioriteres.