Morsa

morsa
 

Regelverk – avløp

Nasjonalt regelverk

Avløpsregelverket i forurensningsforskriften har hjemmel i forurensningsloven og lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Avløpsregelverket finnes i forurensningsforskriften kapittel 11 til 16.

Lokalt regelverk i Morsa

I 2007 satt Morsa-kommunene i gang et felles arbeid med å utarbeide forslag til ny lokal forskrift, og tilhørende gebyrforskrift. Bakgrunnen for behovet for lokal forskrift var den meget alvorlige forurensningssituasjonen i vassdraget som har betydelige brukerinteresser (drikkevann og friluftsliv). Det er derfor viktig for Morsa-kommunene å benytte ekstra virkemidler for sikre at anleggene hele tiden har en renseevne tilsvarende utslippskrav for både fosfor og organisk stoff.

De lokale forskriftene trådte i kraft i 2009. De er lagt til på kommunenes hjemmesider og www.lovdata.no
Forskriftene er nesten likelydende, som et eksempel kan du laste ned lokal avløpsforskrift for Hobøl og gebyrforskrift for Hobøl.

Mer informasjon om avløpsregelverket finner du i Klifs veiviser til avløpsregelverket.

Det er i henhold til § 12-6 i forurensningsforskriften at kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte kravene i § 12-7 til § 12-13.