Morsa

morsa

Hvordan vi er organisert

Klikk på bildet for å forstørre

Vannområdeutvalget Morsa er et partnerskap mellom berørte myndigheter i vannområdet. Vannområdeutvalget Morsa skal være et samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter og andre interessenter for å oppnå miljømålene om god økologisk tilstand. I henhold til vannforskriften skal Morsa bidra til helhetlig vannforvaltning.

Dette krever aktiv samordning av tiltak og virkemidler mellom alle berørte sektorer og myndigheter. Morsa er utpekt som pilotvannområde for praktisk gjennomføring av vannforskriften av Miljøverndepartementet.

Styret i vannområdet
Arbeidet i vannområdet koordineres av et vannområdeutvalg (styre) med ordførere som leder og nestleder. Styret består av:

  • Representanter fra myndighetsorganer med stemmerett: Ordførere i kommunene Enebakk, Ski, Vestby, Ås og Frogn i Akershus og Spydeberg, Hobøl, Våler, Moss, Rygge og Råde i Østfold. Politisk oppnevnte representanter fra Østfold og Akershus fylkeskommuner, samt representanter fra Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Oslo/Akershus, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Øst og Mattilsynet Ytre Østfold. Navnene på alle i styret er listet opp lenger ned.
  • Observatører fra brukerinteressene: Østfold og Akershus Bondelag, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), MOVAR, Vansjø grunneierlag og Moss Brukseierforening. Oslo kommune deltar også som observatør.

Kjell Løkke  (leder), Katrine Behsert Akershus fylkeskommune (nestleder), Tonje A. Olsen (Enebakk), Anne Kristine Linnestad (Ski), Håvard Osflaten (Hobøl), Knut Espeland (Spydeberg), Reidar Kaabbel (Våler), Inger Lise Skartlien (Rygge), Tage Pettersen (Moss), René Rafshol (Råde), John A. Ødbehr (Vestby) Thore Vestby (Frogn), , Johan Alnes (Ås), May Hansen Østfold fylkeskommune, Håvard Hornnæs (Fylkesmannen i Østfold), Trond Løfsgaard (Fylkesmannen i Oslo/Akershus), Trond-Reidar Bukholm (Mattilsynet Ytre Østfold) og Bjarne Jevne (NVE Region Øst).

Observatører fra brukerinteressene: Simen Gjølsjø (Østfold bondelag), Kristian Prestrud (Akershus bondelag), Willy Henriksen (Forum for Natur og Friluftsliv), Øivind Paulshus (Vansjø grunneierlag), Erling Berg (MOVAR) og Lars Flatebø (Moss Brukseierforening)

Styrets viktigste oppgaver:

  • Bidra til helhetlig vannforvaltning med samordnet bruk av virkemidler
  • Overordnet ansvar for Morsas finansiering og drift
  • Vedta budsjett og godkjenne regnskap
  • Oppnevne faste temagrupper og vedta retningslinjer for deres arbeid
  • Ansette daglig leder og fastsette dennes arbeidsoppgaver
  • Vedta årlig handlingsplan for vannområdet og årlig arbeidsplan for virksomheten
  • Øvrige oppgaver som følger av vannforskriften

Vannområdetutvalget er pådriver for tiltak, men vedtak om tiltak skal i henhold til lovverket gjøres av sektormyndig- hetene; for eksempel kommuner, fylkesmenn og NVE.

Daglig leder – bindeledd og pådriver
Daglig leder i Morsa har både faglig og administrativt lederansvar. Gode kommunikasjons- og samarbeidsforhold i alle ledd i Morsa og med omverdenen er viktig for å oppnå gode resultater. Daglig leder er et viktig bindeledd og pådriver i den sammenhengen.

Temagruppene – en viktig bærebjelke
Temagruppene består av ansatte i kommunene og hos fylkesmennene. Temagruppene utreder saker til vannområdeutvalget, følger opp tiltak og sørger for framdrift innen eget fagområde. De er avgjørende for å oppnå gode resultater, og sørger for kompetanseoverføring og erfaring når nye ansatte kommer inn i temagruppene