Morsa

morsa

TILTAK FOR BEDRE VANNKVALITET

 

Storefjorden. Foto: Helge Eek

Bønder og innbyggere  i vannområde Morsa bidrar alle i den viktige jobben som gjøres for å bedre vannkvaliteten. Innbyggerne investerer i avløpsrenseanlegg og bøndene gjennomfører omfattende tiltak innen jordbruket. Slik samarbeider myndigheter og lokalsamfunnet om å hindre at elver, bekker og innsjøer blir forurenset.

Bøndene og jordbruket

Bøndenes innsats er av avgjørende betydning for å sørge for et godt vannmiljø i vannområde Morsa. De har i stor grad vist vilje til endring, og bidratt for å redusere tilførsler av fosfor og jordpartikler til vassdragene. Viktige tiltak som er gjennomført er blant annet redusert fosforgjødsling, ingen jordarbeiding om høsten, fangdammer og økte grasarealer. I området rundt vestre Vansjø er det også inngått og prøvd ut forpliktende miljøkontrakter gjennom et samarbeid mellom myndigheter (stat og kommune), bøndene og forskningsmiljøene

Kjærnes gård i Våler. Foto: Vibeke Weibell Eliassen/Morsa

 

Kollektiv innsats fra innbyggerne

Innbyggernes innsats har vært avgjørende for i størst mulig grad å minske forurensningen fra avløpsvannet som renner ut i elver, bekker og innsjøer i vannområdet. Drøyt 2000 familier har investert i små renseanlegg eller koblet seg til kommunale anlegg.. Dette har gitt målbare resultater og vi ser nå at tilstanden for bunndyr – som er følsomme for avløpsvann – har god økologisk tilstand i flere elver og bekker. Før rensetiltakene hadde de enten moderat eller dårlig tilstand. Vannets innhold av bakterier er også redusert noe som bidrar til bedre badevann.

Hvorfor er disse tiltakene viktige?

Tiltakene er viktige for å begrense forurensningen av vassdragene. Vassdragene i vannområde Morsa har vært betydelig forurenset av næringssalter (fosfor og nitrogen), organisk stoff, partikler og bakterier. Disse stoffene kommer fra jordbruksavrenning, avløpsvann og industri/næring. Når for store mengder organisk stoff og næringssalter blir tilført en bekk, elv eller innsjø, fører det til unormal algevekst og dårlige leveforhold for bunndyr og fisk. I tillegg blir vannet uegnet for friluftsliv og som drikkevann.