Morsa

morsa

FELLES LØFT FOR BEDRE VANNMILJØ

Målet for alle som samarbeider i Vannområdeutvalget Morsa er å bedre vannmiljøet og vannkvaliteten i Vansjø/Høbøl- og Hobølvassdragene. Det å få til enighet og en felles kunnskapsbasert beslutningsform på tvers av sektorer og kommuner er svært viktig i samarbeidet. Her kan du lese om hvordan vi organiserer arbeidet i Morsa for å nå målene våre på best mulig måte.

Foto: Moss avis/Geir Hansen

VÅR PLASS I VANNFELLESSKAPET

Styrende for arbeidet i Morsa er vannforskriften. Den gjennomfører EUs vanndirektiv i Norge. Ifølge vannforskriften skal vannforvaltningen være helhetlig og samordnet på tvers av sektorer og kommunegrenser.

Vannregion Glomma – 14 vannområder
Vannforskriften deler Norge inn i vannregioner. Vannregion Glomma strekker seg fra Røros til Hvaler. Den østlige delen Oslofjorden er også inkludert. Morsa inngår som et av 14 vannområder i vannregion Glomma. Det er Østfold fylkeskommune som er vannregionmyndighet og har som viktigste oppgaver å

 • være plan- og prosessleder
 • samordne og utarbeide forvaltningsplaner
 • sørge for at kvalitetskrav og tidsfrister i henhold til vannforskriften overholdes

Vannregionutvalget er et samarbeidsforum for lokale, regionale og statlige myndigheter.

Vannområdet Morsa
Vannområdeutvalget Morsa hadde tidligere navet Morsa-prosjektet. Morsa er det gamle navnet på Vansjø-Hobølvassdraget. I dag samarbeider følgende i Vannområdeutvalget Morsa:

 • Kommuner: Enebakk, Nordre Follo, Indre Østfold, Våler, Moss, Råde, Vestby, Ås og Frogn.
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Viken fylkeskommune
 • Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen
 • Bondelagene og andre brukerinteresser

HVORDAN VI ER ORGANISERT

Organisasjonskart

Vannområdeutvalget Morsa er et partnerskap mellom berørte myndigheter i vannområdet, se kart side 2. Vann- områdeutvalget Morsa skal være et samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter og andre interessenter for å oppnå miljømålene om god økologisk tilstand.

Styret i vannområdet
Det er vannområdeutvalget (styret) med ordførere som leder og nestleder som koordinerer arbeidet i vannområde Morsa. De berørte kommuner er representert med sin ordfører. Det har også politiske oppnevnt representant fra Viken fylkeskommune, samt representanter fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Øst og Statens vegvesen.

Brukerinteressene – som for eksempel bondelagene – har obeservatørstatus i styret.

Du kan lese mer om styret og styrets oppgaver i faktaarket – se boks til venstre.

Det er daglig leder som koordinerer og har ansvar for det administrative og faglige arbeidet.

Temagruppene – en viktig bærebjelke
Temagruppene består av ansatte i kommunene og hos Statsforvalteren. Temagruppene utreder saker til vannområdeutvalget, følger opp tiltak og sørger for framdrift innen eget fagområde. De er avgjørende for å oppnå gode resultater, og sørger for kompetanseoverføring og erfaring når nye ansatte kommer inn i temagruppene.

TRE GRUNNPILARER I ARBEIDET

Forpliktende samstyring
Ett styre (vannområdeutvalg) bestående av ordførere og regionale representanter, samt fagfolk fra kommuner og Statsforvalter i temagrupper, har vært og er helt avgjørende for å få gehør og enighet rundt krevende og kostbare tiltak. I næringsrike vassdrag er det kommunene som har mange av virkemidlene som må til, og som sitter med nøkkelen til gjennomføringen. Men kommunene har ikke hånd om alle virkemidlene. Derfor er det avgjørende at statlige regionale myndigheter som fylkesmennene, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen deltar aktivt i arbeidet i vannområdet. Godt samarbeid som inkluderer dialog med bønder og andre brukerinteresser er også viktig. Det har vært tett dialog med bondelagene og alle bønder har fått tilbud om gratis miljøplanrådgivning.

Kunnskapsbasert forvaltning
Forvaltningen av vannområdet er basert på vitenskapelig og lokal, erfaringsbasert kunnskap. Det er viktig prinsipp i vannforskriften og ble tidlig innført i Morsa-samarbeidet. Et godt eksempel på kunnskapsbasert forvaltning er innsatsen og arbeidet som er gjort med vestre Vansjø. Les mer om det her: <lenke>

Samordning av virkemidler
Samordningen av økonomiske og juridiske virkemidler er en viktig del av helhetlig vannforvaltning:

 • Morsa-kommunene har tett samarbeid på avløps-området og har blant annet innført felles forskrifter for utslipp fra mindre avløpsanlegg. Kommunen har også innført felles kontrollsystem.
 • Statsforvalteren og kommunene har samordnet tiltaks- arbeidet i jordbruket, inkludert juridiske og økonomiske virkemidler.
 • Det er etablert et felles overvåkningsprogram for Vansjø/Hobølvassdraget som blir utvidet til å gjelde hele vannområdet.

LES MER I EGET FAKTAARK

Vi anbefaler deg å ta en kikk på faktaarket Felles løft for et bedre vannmiljø (pdf) for mer informasjon og beskrivelse av måten vi jobber på i Vannområdeutvalget Morsa. Du kan også ta kontakt med oss om du har spørsmål

<Valgfri boks>
Faktaark: Felles løft for et bedre vannmiljø
Faktaark: Hva har vi gjort for redde vestre Vansjø?
Om Morsa
Vannforskriften (vannportalen.no):
NIBR: Kollektiv handling… (rapport pdf)

<Valgfri boks 2>
Noen resultater av samarbeidet i Morsa siden starten i 1999

 • 2040 boliger er koblet til offentlig avløp eller har moderne separate avløpsrenseanlegg
 • Syv av kommunene har felles lokale forskrifter og kontrollsystem for avløp
 • Avløpstiltak for over 500 millioner er gjennomført
 • Jordbrukstiltak over 150 millioner er gjennomført
 • Prosentandelen av åker som ikke jordarbeides om høsten har økt fra ca. 30 til nærmere 80
 • Fosforgjødslingen er redusert med 50 % generelt og 75 % rundt vestre Vansjø
 • Om lag 70 fangdammer er anlagt og andel buffersoner, gras og beplantninger langs vassdraget har økt betydelig
 • Samlet resultat: Vannkvaliteten i flere av elvene og innsjøene er forbedret