Morsa

morsa

Overvåkning

Vannområde Morsa gjennomfører en helhetlig overvåking av vassdragene. I vannområde Morsa har det vært gjennomført omfattende tiltak for å bedre vannkvaliteten, og det vil fortsatt være behov for omfattende tiltak i årene som kommer. Overvåkning av vannforekomstene gir grunnlaget for å gjennomføre en kunnskapsbasert forvaltning av vannforekomstene. Overvåkningen vil bidra til å gi oss svar på hvilke tiltak som trengs for å nå miljømålene, om gjennomførte tiltak har den ønskede effekten og om vi faktisk har nådd miljømålene for en vannforekomst.

Overvåkingsprogrammet utarbeides i samarbeid med Fylkesmennene og kommunene i vannområdet. Overvåkingen finansieres ved et spleiselag mellom kommunene, Fylkesmennene, fylkeskommunene og statlige tilskudd.

Overvåkingsresultatene sammenstilles i årlige rapporter og kortfattede faktaark. Disse er å finne under Publikasjoner på nettsiden.