Morsa

morsa

Avløp

Jente som fisker ved Rødsund bro. Foto: Inger Lise Søland

Avløpsvannet fører med seg organisk stoff og næringssalter til bekker, elver og innsjøer. Når tilførslene blir for store fører det til unormal algevekst og dårlige leveforhold for bunndyr og fisk. Det er derfor viktig å rense avløpsvannet – nedenfor kan du lese mer om hvilke tiltak vi har gjort for å sørge for et godt vannmiljø i vannområdet Morsa.

Hva er avløpsvann?
Avløpsvann er det vannet som har blitt brukt inne i huset til toalettet (svartvann) og badet eller kjøkkenet (gråvann). Avløpsvann inneholder store mengder fosfor, nitrogen og organisk stoff.

Kommunale avløpsanlegg og separate avløpsanlegg
Avløpssektoren kan deles inn i kommunale avløpsanlegg (renseanlegg, pumpestasjoner/overløp og avløpsnett) og separate avløpsanlegg knyttet til boliger i spredt bebyggelse og hytter.

Kommunale avløpsanlegg
Tiltak på kommunale avløpsanlegg er først og fremst knyttet til bedre renseeffekt på renseanlegg, lekkasjer på ledningsnettet og feilkoblinger.

Separate avløpsrenseanlegg
I nedslagsfeltet til Vansjø-Hobølvassdraget startet arbeidet med å oppgradere avløpsrenseanleggene som ikke var tilknyttet til kommunale renseanlegget i 2001. Drøyt 2000 familier har gjort en stor innsats for å bedre vannkvaliteten i lokale bekker, elver og innsjøer. Ved starten i 2001 var samlet utslipp fra renseanleggene på ca 2,3 tonn – syv år senere var utslippene redusert ned til 0,7 tonn.  De gode resultatene og gitt bedre kår for bunndyr som er følsomme for avløpsvann. Vannkvaliteten i flere av innsjøene er også bedre.

Hele jobben er ikke gjort og det gjenstår fortsatt tiltak på i underkant om lag 200 boliger. I tillegg jobber vi sammen med eierne med å få optimal drift på renseanleggene.

Kommunene jobber nå aktivt med å oppgradere separate avløpsanlegg også for boliger med avrenning til kystbekkene og Hølenelva.