Morsa

morsa

Manøvrering

Manøvrering av vannstanden i Vansjø

Vansjø. Foto: Inger-Lise Søland

Forsøk
I første tiår av 2000-tallet har Vansjø og utløpselva Mosseelva hatt  oppblomstring av giftalger. Det antas at særlig flommen i 2000 bidro til økte tilførsler av næringsstoff til innsjøsystemet, og det har i de påfølgende år blitt foreslått flere ulike tiltak for å rette på situsjonen. Vansjø og Mosseelva er regulert med dam ved Mossefossen. Ett av forslagene har vært å revurdere manøvreringsreglementet for denne dammen.

I 2004 ble det derfor satt i gang utredninger og undersøkelser i forhold til hvordan endringer i manøvreringsreglementet kunne påvirke vannkvaliteten i innsjøen. NVE har siden 2005 gitt Moss kommune tillatelse etter vannressurslovens § 8 å midlertidig fravike manøvreringsreglementet i Vansjø for å gjennomføre slike undersøkelser.

Oppsummering – seks års forsøk
En oppsummering av seks års forsøk med endret manøvrering (2005-2010) har blant annet vist at kraftige tappinger ikke kan anbefales på grunn av faren for økt oppblomstring av problemalgen Mikrocystis hvis større mengder nitrogenholdig vann tilføres fra Storefjorden.

Samlet sett er en manøvrering som sørger for jevn gjennomstrømning det som antas å være best for vannkvaliteten i Mosseelva; for Vansjø forøvrig er det sannsynlig at manøvreringen ikke vil påvirke systemet i nevneverdig grad innenfor dagens muligheter dvs uten omfattende flomtiltak.

Du kan lese mer om forsøket i rapportene Relaterte dokumenter til venstre.

Forslag til nytt manøvreringsreglement
Basert på forsøkene ble det utarbeidet et forslag til nytt reglement som forelå 1. april 2011. Oppdraget har i korthet gått ut på å foreslå et nytt manøvreringsreglement ut fra ulike brukerhensyn. For å komme frem til anbefalt reglement skulle erfaringene fra de utprøvde manøvreringene i perioden 2005-2010 vurderes i forhold til vannkvaliteten i innsjøen og Mosseelva. Flomforhold skulle utredes spesielt, herunder faren for økt forurensing ved flom samt tiltak for å redusere flomfaren.

Rapporten med anbefalt reglement kan du lese her

Flomtiltak i Vansjø
Vansjø rammes hyppig av flom. Flommen i Vansjø høsten 2000 var kostbar og krevende for innbyggere og lokalsam¬funn. Den truet og rammet infrastruktur. Veier ble stengt, avløpsanlegg ble satt ut av drift og jordbruksarealer sto un¬der vann. Det er også godt dokumentert at flommen hadde meget negativ effekt på vannkvaliteten i vestre Vansjø.

Det finnes flere muligheter for flombegrensningstiltak. Flomtunnel fra Vansjø og ut til kysten eller utsprengninger av ulikt omfang i Mosseelva for å øke gjennomstrømningen ned mot Moss dam. Det siste må i så fall kombineres med en tunnel forbi demningen eller andre tiltak for å hindre flomproblemer nedenfor dammen.

Hydrologiske beregninger viser at en flomtunnel fra vansjø til kysten vil gi den beste dempningen av flom. Ved en tunnel med diameter 5 m kunne flommen i 2000 ha kulminert på en vannstand på 2,50 m ved Rødsund bro.