Morsa

morsa

Strandvegetasjon

Strandvegetasjon i Vansjø. Foto: Inger-Lise Søland

Det har vært et lokalt ønske om å utrede fjerning av sivbeltet rundt Vansjø. Det har derfor vært gjort en undersøkelse for å kartlegge endringer i strandvegetasjonen i vestre Vansjø, samt foreslå forvaltningsstrategi for sivbeltene (sjøsivaks og takrør).

Resultater av kartleggningen

Kartleggingen viser at det ikke har vært økning i sivbeltet fra 1978 til 2008. Ytre grense for sjøsivaks har dels stoppet opp, og dels gått noe tilbake. Takrør har økt utbredelse. Samlet sett har ikke sivvegetasjonen økt i utbredelse. Når lokalbefolkningen melder om økt utbredelse kan det blant annet ha sammenheng med tettere bestander og at takrør har gått fram på bekostning av sjøsivaks.

Anbefalinger

En omfattende høsting av sivet for å fjerne fosfor vurderes å ha liten betydning for vannkvaliteten. Grunnen til dette er at total mengde fosfor som er bundet til sivvegetasjonen er anslått til 2.2 tonn. På høsten går ca 0,88 tonn tilbake til røttene, ca 1,06 tonn bindes i sedimentet mens bare ca 0,26 tonn frigjøres til vannmassene.

For forvaltning i forhold til friluftsliv anbefales høsting og tildekking med fiberduk i mindre områder. For å bedre tilbakeholdelsen av næringsstoffer gjennom vegetasjonsbeltene foreslås det å fordele tilførselsbekker utover i sivbeltet før de når selve innsjøen.