Morsa

morsa

Utfisking

Kunnskapsbasert forvaltning av fiskebestandene i Vansjø
I 2002 innledet Vansjø grunneierlag, Fylkesmannen i Østfold og Morsa et samarbeid om fiskeribiologiske undersøkelser i Vansjø. Hensikten var å få et faglig grunnlag for en langsiktig forvaltning av fiskebestandene, herunder videre beskatning og eventuelt utfisking med sikte på å bedre vannkvaliteten.

Tiltak – utfisking av rovfisk

På bakgrunn av anbefalinger fra rapporten samt en internasjonal workshop om Vestre Vansjø ble det i 2005-2006 gjennomført et program for hard utfisking av stor rovfisk, hovedsakelig gjedde, i vestre Vansjø. Programmet var finansiert av Miljøverndepartement v/Klif (Klima- og forurensningsdirektoraktet).

Gjedde.

Gjedde.

Det overordnede målet med programmet var å få til en kunnskapsbasert og langsiktig forvaltning av fiskebestandene i innsjøen for derved også å bidra til å bedre vannkvaliteten.

Forvaltningsprinsipp
Etter mange tiårs overbelastning av næringssalter og jordpartikler og liten eller ingen beskatning av fiskesamfunnene samt sterkt redusert ålebestand, er hele økosystemet i Vansjø i ubalanse. Dette gir mye alger, tette bestander av karpefisk og en gjeddebestand med mange gamle og store individer. I slike gjeddebestander er det betydelig kannibalisme, der gamle og store individer reduserer framvekst av nye unge årsklasser.

Sørv

Et viktig forvaltningsprinsipp i slike innsjøer er å stimulere rovfiskbestandene, der uttak av stor og gammel rovfisk vil gi foryngelse av bestandene. Andelen av ung rovfisk i rask vekst vil øke. Dette vil igjen øke predasjonen på krøkle, hork og årsunger / ungfisk av karpefisk. Økt utnyttelse av årsunger og unge stadier av karpefisk som byttefisk for rovfisk gjør det mulig å regulere bestanden av karpefisk. Forekomst av krøkle og hork og krepsdyret Mysis relicta, og fare for sterk rekruttering av karpefisk er årsaken til at stimulering av rovfiskbestandene er prioritert framfor et ensidig uttak av karpefisk.

Gjennomføring
Det ble i 2005 og 2006 gjennomført et tynningsfiske etter stor gjedde i Vestre Vansjø. Hensikten var å foreta en foryngelse av gjeddebestanden ved å redusere kannibalisme fra stor gjedde. Det samlete uttaket de to årene var på over 10 tonn eller 10,4 kg/hektar stor gjedde (>65 cm).

Resultat
Det var forventet at dette skulle føre til økt tetthet av smågjedde, men dette skjedde ikke. Det ble derimot registrert økt fangst av gjørs, og gjørs er nå den dominerende rovfisken både i strandnære og pelagiske områder i Vestre Vansjø. Alt tyder på jevnt god rekruttering av gjørs.

Hydroakustikk og garnfiske viser at de pelagiske områdene i Vestre Vansjø er dominert av karpefiskgruppen brasme/flire. Det er ikke utpreget pelagisk masseforekomst av unge stadier av mort og laue eller av krøkle. Fiskesamfunnet er nå dominert av rovfisken gjørs. Vurdert ut fra vannkvalitet er fiskesamfunnet  nå gunstig.

Du kan lese mer i rapportene under Relaterte dokumenter i boksen til venstre på siden.