Morsa

morsa

Partnere i Morsa

  • Kommunene:
    Enebakk, Ski, Vestby, Ås, Frogn, Spydeberg, Hobøl, Våler, Moss, Rygge og Råde.
  • Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Oslo/Akershus, Østfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, NVE, Mattilsynet.
  • Observatører:
    Oslo kommune, Østfold og Akershus Bondelag, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), MOVAR, Vansjø grunneierlag og Moss Brukseierforening.

Om Morsa

Kort om bakgrunnen

Vansjø-Hobølvassdraget het i gammel tid Morsa. Navnet Morsa er tatt i bruk fordi det kort og presist beskriver at prosjektet omfatter hele vassdragets nedbørfelt.

Fra Morsa-prosjekt til vannområdeutvalget Morsa

Vannområdeutvalget Morsa er en videreføring av Morsa-prosjektet som startet opp i 1999 som et samarbeid mellom kommuner, regionale myndigheter og brukerinteresser for å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget. Arbeidet ble fra 2007 organisert som et vannområdeutvalg innen for Vannregion Glomma. I 2011 ble også Hobøl- og Hølenvassdraget innlemmet i vannområdet Morsa.

Morsa var utpekt av miljøverndepartementet som et pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs Rammedirektiv for vann, men pilotfasen er over og vannområdet driftes på linje med alle andre vannområder.