Morsa

morsa

Kunnskapsbasert forvaltning

Kunnskapsbasert forvaltning er et viktig prinsipp i vannforskriften og ble tidlig tatt i bruk i Morsa-samarbeidet. Det innebærer at forvaltningen av vannområdet er på basert på både vitenskapelig og lokal, erfaringsbasert kunnskap.

I 2001 ble det gjennomført en partsnøytral tiltaksanalyse. Denne la det faglige grunnlaget for politiske vedtak og plan- og tiltaksarbeidet. Tiltaksanalysen var avgjørende for å få aksept og enighet om tiltakene – og ved å la kunnskap vise vei er det mer sannsynlig at tiltakene har effekt .

Et godt eksempel på kunnskapsbasert forvaltning er arbeidet med vestre Vansjø. Morsa har laget et eget faktaark om
vestre Vansjø – det kan du laste ned nedenfor.

I dag rulleres planer og tiltaksanalyser etter 6-årssykler i tråd med planhjulet etter vannforskriften. Gjeldende lokal tiltaksanalyse for Morsa ble utarbeidet i 2014. Tiltaksanalyse for Morsa er en sammenstilling og faglig vurdering av relevante tiltak for å bedre vannkvaliteten innenfor Morsa i planperiode 2, det vil si fra 2016 til 2021. Lokal tiltaksanalyse har inngått som et grunnlagsdokument til regional vannforvaltningsplan for Vannregion Glomma for planperioden 2016-2021. Lokal tiltaksanalyse for vannområde Morsa og regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma kan lastes ned nedenfor.