Morsa

morsa

Flom og erosjon

Last ned faktaarket nedenfor

Flom og tiltak

Vansjø rammes hyppig av flom. Flommen i Vansjø høsten 2000 var kostbar og krevende for innbyggere og lokalsamfunn. Den truet og rammet infrastruktur. Veier ble stengt, avløpsanlegg ble satt ut av drift og jordbruksarealer sto under vann. Det er også godt dokumentert at flommen hadde meget negativ effekt på vannkvaliteten i vestre Vansjø.

Vi kan anta at hvis oversvømmelsene rundt Vansjø høsten 2000 hadde vært unngått, ville vi sett resultater av tiltakene som allerede er gjennomført tidligere. Sannsynligvis ville vi heller ikke fått så store oppblomstringer av giftige blågrønnalger som førte til ”badeforbud” syv år på rad.

Den eneste måten å få en permanent løsning på flomproblemene i Vansjø, er å øke utløpskapasiteten. Det kan enten gjøres ved å sprenge vekk trange partier og skjær i Mosseelva i kombinasjon med en kort avlastningstunnel,
eller å lage en flomtunnel fra Årvollbukta til Oslofjorden.

Glommen og Laagens Brukseierforening har beregnet effekt av flomtiltak. Det kan du lese mer om i faktaarket og rapporten nedenfor.

Flommen i 2000

I 2010 utarbeidet Morsa et notat til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om flommen i Vansjø høsten 2000. Notatet beskriver hvordan flommen påvirket vannkvaliteten.

Andre forhold som er belyst er

  • effekt på avløpssystemet (pumpestasjoner)
  • hvor mye jordbruksareal som ble oversvømt
  • skader på infrastruktur (landbruksrelatert) og avling
  • hvilke veier som var stengt og hvor lenge
  • boliger som ble fraflyttet.

Notatet belyser også risiko for tap av fosfor (P) fra jordbruksarealer, hvordan og hvorfor flommen ikke lot seg regulere bort, samt hvilken betydning større utløpskapasitet ville hatt på flommens forløp.

Du kan lese notatet her

Erosjon og tiltak

Storefjorden, drikkevannskilden til 60 000 mennesker, er fortsatt preget av for høyt innhold av næringsstoffer og partikler. En viktig kilde til problemet er økende erosjon og ras i tilløpselvene til Storefjorden. En av årsakene til dette kan ligge i klimaendringer. Ifølge rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det behov for tiltak på flere strekninger i elvene  (totalt 40 km) i form av skånsom erosjonssikring eller skjøtsel.

NVE har anslått investeringskostnadene til 73 millioner.

Du kan lese mer i faktaarket og rapportene nedenfor.