Morsa

morsa

Våre tiltak
Landbruk, avløp...

Rapsåker i Våler kommune. Foto: Inger-Lise Søland

Rapsåker i Våler kommune. Foto: Inger-Lise Søland

Vansjø-Hobølvassdraget (som ligger i vannområde Morsa) har vært betydelig forurenset av næringssalter (fosfor og nitrogen), organisk stoff, jordpartikler og bakterier. Disse stoffene kommer fra jordbruksavrenning, avløpsvann og industri/næring. Når for store mengder organisk stoff og næringssalter blir tilført en bekk, elv eller innsjø, fører det til unormal algevekst og dårlige leveforhold for bunndyr og fisk. I tillegg blir vannet uegnet for friluftsliv og som drikkevann.

Kunnskapsbasert forvaltning

Grunnlaget for tiltakene vi gjennomfører i Morsa er basert på kunnskap. Kunnskapsbasert forvaltning er et viktig prinsipp i vannforskriften og ble tidlig tatt i bruk i Morsa-samarbeidet.

Det betyr at tiltakene som gjøres og hele forvaltningen av vannområde Morsa er basert på både vitenskapelig og lokal, erfaringsbasert kunnskap.

Vil du vite mer om hvordan Morsa jobber se Slik jobber vi