Morsa

morsa

Overvåkingsresultater fra Morsa i 2019

Prøvetaking i Vansjø sommeren 2019. Foto: Moss avis

Vannområde Morsa gjennomfører hvert år en omfattende overvåking av vassdragene våre, der omfanget av overvåkingen varierer fra år til år. Gjennom overvåkingen kan vi følge med på utviklingen i vannkvaliteten, og få kunnskap om hvordan vi ligger an i forhold til målet etter vannforskriften om å oppnå god økologisk tilstand.

Overvåkingsresultatene viser oss at tiltakene som gjennomføres har positiv effekt på vannkvaliteten i vassdragene våre, men at vi må fortsette det gode arbeidet med tiltaksgjennomføring for god vannkvalitet. 

I 2019 overvåket vi alle innsjøstasjonene i Morsa. Ingen av innsjøene nådde miljømålet for fosfor i 2019, og oppblomstring av blågrønnalger i Vansjø medførte at det i perioder ikke var tilrådelig å bade. Likevel kan oppblomstringen ikke sammenliknes med situasjonen rundt 2005-2007. 

2019 var et vått år, med mange kraftige nedbørsepisoder. Dette gir høye tilførsler av næringsstoffer til bekker og elver. Ingen av bekke-/elvestasjonene nådde miljømålet for fosfor i 2019. Likevel var tilførslene relativt lave hvis vi legger til grunn den høye vannføringen.  Vi ser også svært positive trender for tilførsler av fosfor til bekker og elver der vi har gode nok overvåkingsdata til å gjennomføre trendanalyser. I Hobølelva og Kråkstadelva finner forskerne at de vannføringsveide fosfortilførslene var signifikant nedadgående, mens det for Guthusbekken var nært signifikant. I Kråkstadelva ser vi også en markant nedgang av tarmbakterier, noe som sammenfaller med nedleggelse av Kråkstad renseanlegg og overføring av kloakken ut av vassdraget.

Rapport med alle overvåkingsdata og faktaark om utvikling i vannkvaliteten kan du finner under «Publikasjoner» her på nettsidene.